เอกสารประกอบหลักสูตร

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ.pdf
3. แนวทางการจัดการเรียนรู้.pdf
2. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf
วัดผล หลักสูตร 60 (เชียงใหม่) 22 มี.ค.61 .pdf
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล.pdf
5. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf