งานประเมินคุณภาพภายนอก

คู่มือการใช้งาน ส่ง SAR ประเมินรอบสี่ เพิ่มเติม.pdf
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน2561 ฉบับแก้ไข.pdf
คู่มือนิเทศ นิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินแนวใหม่ ตามกฏกระทรวง 2561 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1.pdf