งานประกันคุณภาพภายใน

คู่มือปฏิบัติงาน การนิเทศการประกันฯ ปี 63 เอกสารรวมเล่ม.pdf
รายงาน ประกัน กศ 62 เอกสารเต็มเล่ม ปก ไข่มุก.pdf
รายงานวิจัย สังเคราะห์ SAR 2561 เอกสารเต็มเล่ม.pdf
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2559.pdf
แนวทางการเขียนรายงานSAR 59.pdf
ตัวอย่างการเขียน SAR กศ.ขั้น พฐ. 4 มฐ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1.docx
สรุป กฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 2561.docx
แนวดำเนินการ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560.docx
คู่มือนิเทศ นิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินแนวใหม่ ตามกฏกระทรวง 2561 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1.pdf
เล่มเอกสาร คู่มือนิเทศ นิเทศการประกันคุณภาพปี 62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1.pdf