ศน.กชพร นิเทศออนไลน์

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

เริ่มนับ 24/12/2020

เผยแพร่เอกสาร

คู่มือปฏิบัติงาน การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปีงบประมาณ ๒๕๖


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ดำเนินงานโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการคิดคำนวณ โดยจัดประชุมปฏิบัติ จัดทำคู่มือการผลิตสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสร้างแบบคัดกรองความสามารถด้านการคิดคำนวณของนักเรียน เป็นเวลา 4 วัน โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ช่วงคือ ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสารสื่อได้ที่นี่

รายงาน ประกัน กศ 62 เอกสารเต็มเล่ม ปกเหลือง.pdf
คู่มือปฏิบัติงาน การนิเทศการประกันฯ ปี 63 เอกสารรวมเล่ม.pdf
รายงานวิจัย สังเคราะห์ SAR 2561 เอกสารเต็มเล่ม.pdf

กิจกรรมนิเทศการทดลองจัดการเรียนรู้

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด

โรคโควิด 19 ปีการศึกษา 2563

สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ของสมาชิก เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่​ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเบญจพร โรงแรมริมปาว มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ในการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์